Mokyklos taryba

MOKYKLOS TARYBOS SUDĖTIS

2016-2017 M.M.

Eil. Nr. Mokytojai Tėvai Mokiniai
1. Lina Mačiulaitienė - pirmininkė Robertas Dumša

Aurelijus Astrauskis

10 klasė

2. Daiva Kresninkevičienė - sekretorė Jūratė Žukauskienė

Domantas Šmulkštys

10 klasė

3. Raimundas Valiukas – mokyklos direktorius Evelina Adaškevičienė

Nina Jankauskaitė

7b klasė

4. Edita Grubienė Jurgita Navikienė

Greta Juodsnukytė

8 klasė

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2016-2017 M.M.

 

Mokyklos tarybos posėdžiai:

Naujų mokyklos tarybos narių rinkimų organizavimas.

Mokyklos tarybos veiklos 2016-2017 m.m. aptarimas

Mokyklos metinės veiklos plano 2016-2017 m.m. projekto svarstymas.

Ikimokyklinio ugdymo programos pristatymas ir pritarimas.

Socialinių įgūdžių ugdymo klasės veikla, materialinės bazės gerinimo galimybės.

Mokinių maitinimo organizavimas mokykloje.

2015 m. mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatos bei finansinės padėties analizė, aptarimas

Pajamų mokesčio (2 proc.) panaudojimas mokykloje

Mokinių mokymosi, elgesio, pamokų lankymo I pusmečio rezultatų aptarimas.

Ugdymo procese iškilusių sunkumų aptarimas.

Klausimų, susijusių su patyčių ir smurto prevencija, kuri bus vykdoma mokykloje, svarstymas.

Mokinių mokymosi, elgesio, pamokų lankymo, metinio pusmečio rezultatų aptarimas

Vaiko gerovės komisijos veiklos 2016-2017 m.m. aptarimas

Neformaliojo ugdymo 2016-2017 m.m. mokykloje aptarimas, neformaliojo ugdymo galimybių 2017-2018 m.m. numatymas

Mokyklos tarybos veiklos 2016-2017 m.m. aptarimas

Mokyklos pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos ugdymo planų 2017-2018 m.m. svarstymas.